Menu główne

Katalog katechetyczny 2019/2020: pakiety edukacyjne do religii (podręczniki i pomoce multimedialne) oraz pomoce katechetyczne (plansze, banery, płyty)

 

 

Aktualne podręczniki na rok szkolny 2020/21

 

Przedszkole

 

  

 

 

 

 

 
 

 3- i 4-latki

Program nauczania religii dzieci trzy- i czteroletnich pomaga dziecku rozejrzeć się wokół siebie i dostrzec, że świat, który je otacza jest pełen piękna, dobroci i miłości Boga. Jest ukierunkowany głównie na zainteresowanie dziecka światem niematerialnym i nauczenie prostych gestów okazywania miłości i zaufania Bogu.

 

 5-latki

Program nauczania religii dzieci pięcioletnich jest ukierunkowany na dostarczenie dziecku prawidłowych doświadczeń obecności miłującego Boga, o którym słyszy i którego poznaje.  

  

6-latki

Program nauczania religii dzieci sześcioletnich dostosowany jest do wieku rozwojowego dziecka, które wchodząc w środowisko rówieśników, nie realizuje jeszcze etapu edukacji szkolnej. Tematyka spotkań katechetycznych umieszczona jest nadal w całości zajęć przedszkolnych, lecz jest świadomie związana z kalendarzem roku liturgicznego oraz wielu świąt przeżywanych w kościele i w domu rodzinnym.

 

 

 

Szkoła podstawowa klasy I - III

 

 

 

 

 

 
 

Klasa I

Program nauczania religii w klasie I szkoły podstawowej koncentruje się wokół Osoby Boga Ojca, który z miłości stwarza człowieka, kocha go, troszczy się o niego i czyni go członkiem swojej rodziny. Odwołując się do międzyludzkich zachowań, związanych z powitaniem, słuchaniem, proszeniem, pochwałą, prezentowaniem osób bliskich i oczekiwaniem, pomaga zarówno w socjalizacji szkolnej, jak i aktualizacji wiary we wspólnocie Kościoła.

 

 Klasa II

Program nauczania religii w klasie II szkoły podstawowej pomaga w doprowadzeniu katechizowanych do odkrycia i zachwycenia się Bożą miłością. Treści programu nawiązują do codziennych doświadczeń wychowanków, w szczególności zaś do tych, które dotyczą słuchania, odpowiadania, dziękczynienia, przepraszania i przebaczania, przyjmowania darów, obdarowywania.  

 

 Klasa III

Program nauczania religii w klasie III szkoły podstawowej prowadzi do spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez Komunię Świętą w Eucharystii. Nawiązuje do codziennych doświadczeń wychowanków i wprowadza dzieci w umotywowaną wiarą komunię z Jezusem przebaczającym grzechy oraz obecnym i działającym w Najświętszym Sakramencie. 

 

 

 

Szkoła podstawowa klasy IV - VI

 

 

 

 

 

 
 

Klasa IV szkoły podstawowej

Program nauczania religii w klasie IV szkoły podstawowej ma na celu wprowadzenie katechizowanych w historię zbawienia zawartą na kartach Starego i Nowego Testamentu. Budząc zainteresowanie przesłaniem Bożym, program koncentruje się na Osobie Jezusa Chrystusa.

  

 

Klasa V szkoły podstawowej

Program nauczania religii w klasie V szkoły podstawowej obejmuje zagadnienia związane z biblijną historię zbawienia (od stworzenia świata poprzez dzieje Patriarchów i Przymierze na górze Synaj) oraz ukazujące zbawcze działanie Boga w Kościele.

 

 Klasa VI szkoły podstawowej

Celem programu nauczania religii w klasie VI szkoły podstawowej jest wprowadzenie w historię zbawienia, realizującą się w życiu i działalności Kościoła jako działania Ducha Świętego, rozwijanie poczucia przynależności do niego, a także poznanie i odnajdywanie własnego miejsca, zadań w życiu rodziny, narodu, grupie koleżeńskiej, wspólnocie kościelnej.

 

 

 

Szkoła Podstawowa klasy VII - VIII

 

 

 

 

 
 

Klasa VII szkoły podstawowej

Głównym założeniem programu nauczania religii w klasie VII jest uświadomienie prawdy, że to Bóg powołuje człowieka, a człowiek postawą wiary odpowiada na to wezwanie. Celem programu jest ukazanie, że Bóg przemawia do nas przez otaczający nas świat, dzieje Izraela, swojego Syna i Kościół. 

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

Program nauczania religii w klasie VIII szkoły podstawowej wprowadza uczniów w tajemnicę wiary i ukazuje prawdę, że Chrystus obdarza każdego człowieka łaską życia i przywraca do jedności z Bogiem poprzez sakramenty, a szczególnie przez chrzest, pokutę i Eucharystię. Celem programu jest wychowanie w wolności.

 

 

 

Liceum i technikum

 
 

 

Program nauczania religii w liceum i technikum przewiduje, że świadectwo wiary obejmuje świadectwo składane w Kościele, w świecie i w rodzinie. Katecheza ma pomóc młodemu chrześcijaninowi w wyznawaniu wiary w Kościele, w świadczeniu o nadziei chrześcijańskiej wobec świata, ma wreszcie przygotować go do odnalezienia drogi powołania i założenia rodziny – wspólnoty życia i miłości.

 

 

 

 

 

 

 
 

Klasa I liceum i klasa I technikum

Program nauczania religii w liceum i w technikum przewiduje odkrycie swojego życia w świetle cnót: wiary, nadziei i miłości.
Katecheza i nauczanie religii na etapie szkoły ponadpodstawowej ma pomóc młodym w odnalezieniu siebie w wolności i nauczeniu się bycia odpowiedzialnym.

 

Klasa II liceum i klasa II technikum

Program nauczania religii w klasie II liceum i klasie II technikum stanowi logiczną kontynuację programu klasy I. Wskazuje na potrzebę identyfikacji wychowanka z Kościołem. Program rozpoczyna się od ukazania Boga jako źródła stworzenia, świata i człowieka. Ma pomóc uczniowi w zrozumieniu i rozwiązywaniu tych problemów w świetle nauki Chrystusa.

 

Klasa III liceum i klasa IV technikum 

Program nauczania religii w klasie III liceum i klasie IV technikum stanowi logiczną kontynuację programu. Skupia się na świadectwie Chrystusa w małżeństwie i rodzinie. Ukazuje zadania, jakie spoczywają na katoliku względem rodziny i społeczności, w których żyje.

 

Klasa III technikum

Program nauczania religii w klasie III technikum stanowi dopełnienie treści katechezy z klasy pierwszej i drugiej. Wychodząc od życia w Chrystusie chrześcijanin daje świadectwo wiary i słuzby wobec drugiego człowieka. Z Chrystusem uwielbia Ojca i poznaje Dekalog, który pomoga mu w rozwiązywaniu problemów duchowych i moralnych.